Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier nieuw lid CSV'28verplicht vanaf 14 jaar


verplicht vanaf 14 jaar

Ingangsdatum

Ingangsdatum


Bent u nog lid van een andere voetbalvereniging, dan dient u uw vertrek daar te melden en eventueel openstaande rekeningen te voldoen, voor u zich kunt laten overschrijven naar CSV’28. Zodra de aanmelding bij CSV´28 verwerkt is, gaat er automatisch een overschrijvingsverzoek naar de oude club.

Actuele contributie vind je via https://csv28.voetbalassist.nl/845/contributie/


• Opzegging dient gedaan te worden middels het afmeldingsformulier en moet voor de datum van 1 juni van het lopende jaar bij de ledenadministratie binnen zijn.

• Bij aanmelding wordt eenmalig €5,00 inschrijfkosten in rekening gebracht.

• Wijzigingen in uw persoonlijke situatie zoals adres, rekeninggegevens, telefoonnummer enzovoort dienen te allen tijde doorgegeven te worden aan de ledenadministratie van CSV’28.

• Boetes als gevolg van overtredingen, veldverwijderingen en dergelijke worden door de KNVB bij CSV’28 in rekening gebracht. Deze boetes zullen door CSV’28 bij u in rekening gebracht worden.

• Een aanmelding kan alleen in behandeling genomen worden als u ook het vrijwilligersformulier volledig heeft ingevuld.

Machtiging automatische incasso

De contributie wordt geïnd door ClubCollect. Wanneer u dit formulier ondertekent, geven wij hen opdracht de contributie bij u te innen.

Wordt u lid vanuit hetJeugdsportfonds?

VRIJWILLIGERSWERK


Als vereniging is CSV’28 afhankelijk van vrijwilligers. Vele handen maken licht werk. Leden van 18 jaar en
ouder en ouders/verzorgers van leden onder de 18 jaar zijn verplicht om vrijwilligerswerk te doen bij en/of
voor CSV’28. Daarbij gaan wij uit van minimaal 6 uur per jaar. Het volledige vrijwilligersbeleid kunt u vinden via https://csv28.voetbalassist.nl/875/vrijwilligersbeleid/


Ook kan een VOG verklaring worden gevraagd bij bepaalde taken/functies.


Elke vrijwilliger valt onder een bepaalde commissie en/of bestuurslid. Als er ergens een vacature
openstaat, kan de desbetreffende commissie of het bestuurslid contact met u opnemen om te
bespreken of u beschikbaar bent. Uiteraard kunt u ook reageren op vacatures op de website via https://csv28.voetbalassist.nl/871/vacaturebank/. We
vragen u minstens drie vrijwilligerstaken als voorkeurstaak te kiezen. Uw voorkeuren kunt u met
nummers aangeven.

Uitvoerende vrijwilligerswerk(tot 18 jaar ouder/verzorgende)

Ondertekening/Accoordverklaring

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u deze naar waarheid en volledig te hebben ingevuld. Tevens verklaart u bekend te zijn met de bepalingen in dit formulier.

Als ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger geef ik schriftelijk tostemming voor het verwerken van persoonsgegevens van mijn/onze minderjarige zoon/dochter.
(voor meer informatie zie de Privacyverklaring CSV’28)


Handtekening


Opmerkingen:* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!